Parkirališta

Društvo upravlja s četiri parkirališta. To su parkiralište na Obali Vinka Paletina (Istočnoj obali), parkiralište na obali dr. Franje Tuđmana (Zapadna obala) te garaža i parkiralište na krovu prodajnog centra Tommy. Na svakom od ova četiri parkirališta je drugačiji način i režim naplate.
Sporazumom između Grada Korčule, Županijske lučke uprave Korčula i Komunalnog trgovačkog društva Hober d.o.o. propisan je način korištenja i upravljanja parkiralištima na Zapadnoj i Istočnoj obali.
Parkiralište na Zapadnoj obali je isključivo pretplatničkog tipa, potpuno automatizirano i radi 24 sata dnevno, svaki dan, tokom cijele godine. Sukladno Odluci o uvjetima parkiranja na zapadnoj obali (Obala dr. Franje Tuđmana) u Korčuli, koju je donio gradonačelnik Grada Korčule pravo parkiranja na njemu imaju samo pretplatnici i to po kriterijima iz iste odluke. Odluku o pojedinačnom pravu korištenja parkirališta donosi Gradonačelnik Grada Korčule, temeljem koje Društvo izdaje pretplatničku karticu. Cijena parkiranja za fizičke osobe je 960,00 kn (sa PDV-om) godišnje, a za pravne osobe 2.880,00 kn (sa PDV-om) godišnje. Plaćanje je moguće izvršiti u dva jednaka obroka.

Parkiralište na Istočnoj obali je mješovito. Na ulazu – izlazu sa parkirališta postavljena je naplatna kućica u kojoj se vrši naplata parkiranja. Cijena i radno vrijeme parkirališta mijenjaju se tijekom godine i određeni su Odlukom o cijeni parkiranja na obali Vinka Paletine. Tijekom cijele godine omogućeno je besplatno parkiranje u trajanju do 15 min.
Parkirališta u garaži i na krovu prodajnog centra Tommy također su mješovitog tipa. Radno vrijeme je 24 sata dnevno, svaki dan, tokom cijele godine. Na ulazu – izlazu u garažu postavljena je naplatna kućica u kojoj se vrši naplata parkiranja za oba parkirališta. Cijena parkiranja određena je Odlukom o utvrđivanju cijene parkiranja u (javnoj) garaži i parkiralištu na terasi iznad garaže, donešenom od Gradonačelnika Grada Korčule, jednaka je tokom cijele godine i iznosi:

 • za korisnike bez pretplate
  • 5,00 kn/h
  • 50,00 kn dnevno (preko 10 sati po danu)
 • za pretplatnike (fizičke i pravne osobe) sa prebivalištem na području Grada Korčule:
  • godišnje 960,00 kn – plativo u dvije rate
  • tromjesečno 300,00 kn
  • godišnje, rezervirano (sa preklopnom rampom) – 1.920,00 kn
 • za pretplatnike (fizičke i pravne osobe) bez prebivališta na području Grada Korčule:
  • godišnje 1.500,00 kn
  • mjesečno 250,00 kn
  • godišnje, rezervirano (sa preklopnom rampom) – 3.000,00 kn
 • korisnici koji u nekom od objekata prodajnog centra kupe robe u vrijednosti većoj od 50,00 kn, uz predočenje računa – do dva sata besplatno (za boravak preko dva sata plaća se puni iznos)
 • na krovu prodajnog centra, za sve korisnike – do dva sata besplatno (za boravak preko dva sata plaća se puni iznos)

U svim cijenama uključen je PDV.

Lučke usluge

Lučke usluge Društvo obavlja na temelju Ugovora o koncesiji sa Županijskom lučkom upravom Korčula.

Djelatnost obavljamo na lučkom području luke Korčula i to: obala Vinka Paletina (istočna obala), obala dr. Franje Tuđmana (zapadna obala), obala u uvali Luka i trajektno pristanište na Dominču.

Sukladno Ugovoru o koncesiji pružamo slijedeće lučke usluge:

opskrba brodova vodom
opskrba brodova strujom
pražnjenje fekalnih voda
odvoz otpada
ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba i putnika
privez i odvez brodova, jahti i sl.

Cijene lučkih usluga, način pružanja istih i radno vrijeme luke određeni su Tarifom lučkih usluga u luci Korčula u unutarnjem i međunarodnom prometu.

Sakupljanje otpada

Raspored odvoza glomaznog otpada

Odvoz će se vršiti tokom cijele godine prema unaprijed utvrđenom rasporedu:
– Za Gradski kotar Stari Grad na lokaciji spojna cesta Novi puti – Strećica, u slijedećim terminima: 24.04.2015. g., 12.06.2015., 25.09.2015., 23.10.2015., 18.12.2015.
– Za Gradski kotar Sv. Antun na Ekonomiji pored igrališta pod Balonom, u slijedećim terminima: 15.05.2015. g., 26.06.2015., 09.10.2015., 13.11.2015., 11.12.2015.
– Za Žrnovo i Medvinjak na lokaciji Lokva – stari put za Žrnovo, u slijedećim terminima: 22.05.2015. g., 03.07.2015., 04.09.2015., 30.10.2015., 04.12.2015.
– Za Postranu na lokaciji bivšeg okretišta autobusa, u slijedećim terminima:
05.06.2015. g., 11.09.2015., 06.11.2015.
– Za Pupnat na lokaciji između rukometnog igrališta i stare prese, u slijedećim terminima: 29.05.2015. g., 02.10.2015., 27.11.2015.
– Za Račišće i Kneže na lokaciji ispod igrališta u Račišću (igralište Stare Kneže), u slijedećim terminima: 02.05.2015. g., 19.06.2015., 16.10.2015.
– Za Čaru i Zavalaticu na lokaciji „Dugi rat“ u Zavalatici, u slijedećim terminima: 08.05.2015. g., 18.09.2015., 20.11.2015.

Lokacije odvoza odredili su gradski kotari i mjesni odbori. Sve nadopune i izmjene rasporeda odvoza biti će objavljene na našim internet stranicama www.hober.hr.
Sakupljanje će se vršiti na način da će na lokacijama, od navedenog datuma na rasporedu pa do kraja vikenda biti postavljen specijalni kontejner u kojeg će građani moći odložiti svoj glomazni otpad. Pri odlaganju potrebno je glomazni otpad složiti, kako bi ga što više moglo stati u kontejner.
Molimo sve sugrađanke i sugrađane da se pridržavaju danog rasporeda, kako bi, na obostrano zadovoljstvo, sakupljanje prošlo što urednije bez ružnih slika u okolišu kakvih smo imali do sada.
Napominjemo, da na ovim lokacijama nije dozvoljeno odlaganje ni građevinskog ni mješanog komunalnog otpada,