Parkirališta

Društvo upravlja s četiri parkirališta. To su parkiralište na Obali Vinka Paletina (Istočnoj obali), parkiralište na obali dr. Franje Tuđmana (Zapadna obala) te garaža i parkiralište na krovu prodajnog centra Tommy. Na svakom od ova četiri parkirališta je drugačiji način i režim naplate.
Sporazumom između Grada Korčule, Županijske lučke uprave Korčula i Komunalnog trgovačkog društva Hober d.o.o. propisan je način korištenja i upravljanja parkiralištima na Zapadnoj i Istočnoj obali.
Parkiralište na Zapadnoj obali je isključivo pretplatničkog tipa, potpuno automatizirano i radi 24 sata dnevno, svaki dan, tokom cijele godine. Sukladno Odluci o uvjetima parkiranja na zapadnoj obali (Obala dr. Franje Tuđmana) u Korčuli, koju je donio gradonačelnik Grada Korčule pravo parkiranja na njemu imaju samo pretplatnici i to po kriterijima iz iste odluke. Odluku o pojedinačnom pravu korištenja parkirališta donosi Gradonačelnik Grada Korčule, temeljem koje Društvo izdaje pretplatničku karticu. Cijena parkiranja za fizičke osobe je 960,00 kn (sa PDV-om) godišnje, a za pravne osobe 2.880,00 kn (sa PDV-om) godišnje. Plaćanje je moguće izvršiti u dva jednaka obroka.

Parkiralište na Istočnoj obali je mješovito. Na ulazu – izlazu sa parkirališta postavljena je naplatna kućica u kojoj se vrši naplata parkiranja. Cijena i radno vrijeme parkirališta mijenjaju se tijekom godine i određeni su Odlukom o cijeni parkiranja na obali Vinka Paletine. Tijekom cijele godine omogućeno je besplatno parkiranje u trajanju do 15 min.
Parkirališta u garaži i na krovu prodajnog centra Tommy također su mješovitog tipa. Radno vrijeme je 24 sata dnevno, svaki dan, tokom cijele godine. Na ulazu – izlazu u garažu postavljena je naplatna kućica u kojoj se vrši naplata parkiranja za oba parkirališta. Cijena parkiranja određena je Odlukom o utvrđivanju cijene parkiranja u (javnoj) garaži i parkiralištu na terasi iznad garaže, donešenom od Gradonačelnika Grada Korčule, jednaka je tokom cijele godine i iznosi:

 • za korisnike bez pretplate
  • 5,00 kn/h
  • 50,00 kn dnevno (preko 10 sati po danu)
 • za pretplatnike (fizičke i pravne osobe) sa prebivalištem na području Grada Korčule:
  • godišnje 960,00 kn – plativo u dvije rate
  • tromjesečno 300,00 kn
  • godišnje, rezervirano (sa preklopnom rampom) – 1.920,00 kn
 • za pretplatnike (fizičke i pravne osobe) bez prebivališta na području Grada Korčule:
  • godišnje 1.500,00 kn
  • mjesečno 250,00 kn
  • godišnje, rezervirano (sa preklopnom rampom) – 3.000,00 kn
 • korisnici koji u nekom od objekata prodajnog centra kupe robe u vrijednosti većoj od 50,00 kn, uz predočenje računa – do dva sata besplatno (za boravak preko dva sata plaća se puni iznos)
 • na krovu prodajnog centra, za sve korisnike – do dva sata besplatno (za boravak preko dva sata plaća se puni iznos)

U svim cijenama uključen je PDV.

Lučke usluge

Lučke usluge Društvo obavlja na temelju Ugovora o koncesiji sa Županijskom lučkom upravom Korčula.

Djelatnost obavljamo na lučkom području luke Korčula i to: obala Vinka Paletina (istočna obala), obala dr. Franje Tuđmana (zapadna obala), obala u uvali Luka i trajektno pristanište na Dominču.

Sukladno Ugovoru o koncesiji pružamo slijedeće lučke usluge:

opskrba brodova vodom
opskrba brodova strujom
pražnjenje fekalnih voda
odvoz otpada
ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba i putnika
privez i odvez brodova, jahti i sl.

Cijene lučkih usluga, način pružanja istih i radno vrijeme luke određeni su Tarifom lučkih usluga u luci Korčula u unutarnjem i međunarodnom prometu.