Odvojeno prikupljanje otpada

KTD Hober je postavio kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada. Postavljeni su na 29 lokacija. Na Dominču je postavljena presa za papir i karton koja ima svrhu smanjenja volumena otpadnog papira i kartona, te dva velika zelena kontejnera zapremnine 36 m3 u koje će se istresati staklo i plastika. Svrha ovih kontejnera je odvojeno prikupljanje otpada u cilju lakše obrade samog otpada. Za svaku pojedinu vrstu otpada točno je određena boja spremnika. Zeleni kontejner je za plastiku, žuti za plastiku, a plavi za papir.

presa_za_papir      Domince      Balon
Zašto odvojeno prikupljati staklo?

Recikliranjem staklene ambalaže štedimo  prirodna bogatstva, energiju i prostor te smanjujemo onečišćenje zraka, vode i tla. Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata.

Banja      Budak-Pivac      Čara (igralište)

Zašto odvojeno prikupljati plastiku?

Plastični otpad čini više od 30 posto kućnog (komunalnog) otpada. Od toga velik dio čini PET ambalaža. Za 1 kg PET-a treba utrošiti 1,9 kg nafte.

Čara(okuka)      Dalmatino      DugiRat

Zašto odvojeno prikupljati papir?

Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka. Reciklažom jedne tone otpadnog papira spasili smo 20 mladih stabala, uštedjeli oko 60.000 litara vode, potrošili upola manje energije i 15 puta manje onečistili otpadne vode.

Iskra      Kneže      Lučica

Odvojenim prikupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada, čuvamo okoliš, a samim time i ljudsko zdravlje.

Luka Uš      Maslina      Medvinjak
Pastorani      Postrana(centar)      Prvo Selo
Pupnat1      Pupnat2      Račišće
Semafori      Soline      Starceviceva
Strecica      Sv.Anton      Trajekt
Vrbovica      Vruja      Žitna

O nama

Osnovni podaci o Društvu

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod tvrtkom društva Komunalno trgovačko društvo “Hober” društvo sa ograničenom odgovornošću.
Skraćena tvrtka glasi: KTD “Hober” d.o.o.
MB: 3057186        OIB: 90015801532
Sjedište: Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
IBAN (žiro-račun):

HR9624070001100039532 OTP banka Hrvatska d.d.
Temeljni kapital društva iznosi 3.229.500,00 kn.

Grad Korčula je u cijelosti vlasnik poslovnih udjela u Društvu.
Skupštinu društva čini gradonačelnik Grada Korčule.
Nadzorni odbor se sastoji od pet članova. Članove nadzornog odbora bira Skupština društva. Članovi među sobom biraju predsjednika i zamjenika.

Uprava društva sastoji se od jedne osobe – direktora.

Direktor Društva je Marko Milat, dipl. ing.

Djelatnosti Društva:
1. lučke usluge
2. usluge parkinga
3. upravljanje tržnicom
4. upravljanje sustavom javne odvodnje i pražnjenje septičkih jama
5. prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada
6. upravljanje grobljima i pogrebne usluge
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javnih zelenih površina
9. održavanje javne i svečane rasvjete
10.održavanje prometne signalizacije

Misija

Naša misija je u suradnji sa osnivačem, a u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, kontinuirano poboljšavati kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija našeg Grada. Stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i gospodarenjem komunalnim otpadom na ekološki prihvatljiv način, održavanjem javnih površina te obavljanjem ostalih potrebnih komunalnih djelatnosti u sredini u kojoj radimo, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga. Sve to čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

Vizija

Stalnim unapređivanjem vlastitih, te uvođenjem novih tehničko-tehnoloških dostignuća i iskustava, edukacijom radnika i korisnika usluga biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge zasnovano na principima zaštite okoliša. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, unapređivanjem postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, održavanjem i izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijeloga Grada Korčule, održavanjem i izgradnjom ekološke javne rasvjete, stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, ulica, cesta, naselja, tržnica i groblja, osiguranjem rada gradskih parkirališta, te kvalitetnim obavljanjem lučkih usluga, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

Isto tako, osuvremenjivanjem komunikacije sa svim zainteresiranim stranama, a prije svega s korisnicima usluga, graditi bliski odnos pokušavajući utjecati na njih da i oni povećaju svoju brigu o okolišu.Kroz ovakav način rada KTD Hober d.o.o., biti će ugledna i poštovana tvrtka na ponos i korist svih građana Grada Korčule.