O nama

Osnovni podaci o Društvu

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod tvrtkom društva Komunalno trgovačko društvo “Hober” društvo sa ograničenom odgovornošću.
Skraćena tvrtka glasi: KTD “Hober” d.o.o.
MB: 3057186        OIB: 90015801532
Sjedište: Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
IBAN (žiro-račun):

HR9624070001100039532 OTP banka Hrvatska d.d.
Temeljni kapital društva iznosi 3.229.500,00 kn.

Grad Korčula je u cijelosti vlasnik poslovnih udjela u Društvu.
Skupštinu društva čini gradonačelnik Grada Korčule.
Nadzorni odbor se sastoji od pet članova. Članove nadzornog odbora bira Skupština društva. Članovi među sobom biraju predsjednika i zamjenika.

Uprava društva sastoji se od jedne osobe – direktora.

Direktor Društva je Marko Milat, dipl. ing.

Djelatnosti Društva:
1. lučke usluge
2. usluge parkinga
3. upravljanje tržnicom
4. upravljanje sustavom javne odvodnje i pražnjenje septičkih jama
5. prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada
6. upravljanje grobljima i pogrebne usluge
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javnih zelenih površina
9. održavanje javne i svečane rasvjete
10.održavanje prometne signalizacije

Misija

Naša misija je u suradnji sa osnivačem, a u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, kontinuirano poboljšavati kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija našeg Grada. Stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i gospodarenjem komunalnim otpadom na ekološki prihvatljiv način, održavanjem javnih površina te obavljanjem ostalih potrebnih komunalnih djelatnosti u sredini u kojoj radimo, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga. Sve to čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

Vizija

Stalnim unapređivanjem vlastitih, te uvođenjem novih tehničko-tehnoloških dostignuća i iskustava, edukacijom radnika i korisnika usluga biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge zasnovano na principima zaštite okoliša. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, unapređivanjem postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, održavanjem i izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijeloga Grada Korčule, održavanjem i izgradnjom ekološke javne rasvjete, stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, ulica, cesta, naselja, tržnica i groblja, osiguranjem rada gradskih parkirališta, te kvalitetnim obavljanjem lučkih usluga, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

Isto tako, osuvremenjivanjem komunikacije sa svim zainteresiranim stranama, a prije svega s korisnicima usluga, graditi bliski odnos pokušavajući utjecati na njih da i oni povećaju svoju brigu o okolišu.Kroz ovakav način rada KTD Hober d.o.o., biti će ugledna i poštovana tvrtka na ponos i korist svih građana Grada Korčule.